20 August 2010

Eesti energiaplaanist, tuuleenergiast ja tuulikutest

Eestimaa Looduse Fondi kodulehelt leidsin huvitava lugemise tuuleparkide, tuulikute ja muude energialahenduste kohta, mille siinkohal lühendatult ja korrigeeritult ka Teieni toon.

***

2005. aasta lõpul kinnitati Elektrimajanduse arengukava 2015. aastani ehk Eesti Energia tegevusplaan järgmiseks kümneks aastaks. Plaanist lähtuvalt vahetatakse uuemate vastu Narva põlevkivikatlad, hakatakse kasutama rohkem Vene gaasi ning püütakse EL nõuete järgi tõsta taastuvenergia tootmist viie protsendini elektritarbimisest.

Kümme aastat - sama kaua võttis Leninil aega kogu Venemaa elektrifitseerimine GOELRO plaani järgi 1920ndatel aastatel paljasjalgse töölisklassi poolt. Selle ajaga ehitati 30 elektrijaama ja veeti tuhandeid kilomeetreid kaableid. Tundub uskumatu, et plaanime sama pika aja jooksul, sada aastat hiljem, mõned kivipõletamise katlad uute vastu vahetada.

Millised on variandid meie 27 000 GWh-se aastase energiavajaduse katmiseks aastal 2020?

Eurodirektiivide järgi tuleb kivipõletamine Narva elektrijaamades praegusel kujul lõpetada aastaks 2016. Selle asemel, et 15 miljardi krooni eest Narva elektrijaamadesse uued kivipõletuskatlad osta, tuleks alustada Narvas põlevkivi gaasistamisega ja vanad katlad järk-järgult tööst kõrvaldada. Miks osta miljardite eest uued kivipõletamiskatlad, kui neid amortiseeritakse kauem kui põlevkivi jätkub?

Põlevkivist gaasi tootmisega vaid taastuvenergia kõikumiste silumise tarbeks väheneks põlevkivi kulu mitmekordselt ning gaasistamisel tekkiv soojus leiaks kasutust Narva linna vajaduste katteks.

Gaasi transport on odav, sellele kulub olemasolevaid gaasitrasse kasutades alla 1% gaasis sisalduvast energiast (elektri transpordikulu ehk liinikadu on põhivõrgus 8%). Gaasivõrgu abil saab luua ka reaalse kauplemisvõimaluse väikestele biogaasi vabrikutele, mis suurendab taastuvenergia kasutamist veelgi. Sel juhul õnnestub gaasist elektrit toota tarbija lähedal, nii et gaasi põletamisel tekkiv soojus saaks samuti kasutatud.

Selle asemel, et osta 15 miljardi eest uued kivipõletamise katlad ja tsentraalsed gaasielektrijaamad, tasuks kaaluda nii korruselamute kui kaubanduskeskuste varustamist gaasil või metanoolil töötavate mikroelektrijaamadega, tagades sellega hajutatud ja sõltumatu elektri- ja soojavarustuse ning samal ajal kasutades neidsamu mikrojaamu tuuleenergia kõikumiste silumiseks.

Tuuleenergia võimsusvaru Eesti maismaal on 15 000 MW, selle kasutusele võtmisel tekiks elektrienergiat ligi 30 000 GWh aastas. Eesti avamere tuulevaru on hinnanguliselt üle 30 000 GWh. Lisaks sellele on Eestil Peipsi - Euroopa suuruselt neljas, tuuline ja madala põhjaga järv.

Eesti-Vene "kontrolljoone" lähedusse, mis kulgeb Peipsit mööda 124 kilomeetrit, saab püstitada tuuleturbiine rohkem kui poole tänase Eesti elektrivajaduse katmiseks. Hinnanguliselt saaks Peipsi põhjaosas paikneva 90km2 suuruse tuulepargi aastane elektritoodang olla üle 3000 GWh.

Peipsi järve ümber on ka head ühendusvõimalused põhivõrku ning Läti ja Vene suunale. Läänemaal, Osmussaare ja Tahkuna neeme vahelisel Angeli madalal, on võimalik kaldast 10 km kaugusele hinnanguliselt 300km2 suuruse avamere-tuulepargi rajamine, mille aastane energiatoodang oleks 15 000 GWh. Kauguse tõttu kaldast tõuseb märgatavalt tuuleparkide tootlus ning väheneb mõju elukeskkonnale. Tuuleparkide suurim keskkonnamõju on turbiinide püstitusajal, mil tuleb eelkõige Peipsil arvestada kalakoelmute säilimise ning ehitusaegse hõljumi kontrolli alla saamiseks tehtavate lisakuludega.

Tänapäevaste tuuleturbiinide aeglaselt pöörlevad tiivikud lindudele ja nahkhiirtele märkimisväärset ohtu ei kujuta. Spetsialistide hinnangul võivad merre ehitatavad rajatised aidata luua uusi elupaiku vee-elustikule. Sotsiaalsfääris aitaks tuuleenergia-, põlevkivigaasi- ja metanoolitootmine ning tuuleturbiinide tööstus Ida-Virumaal asendada põlevkivienergeetikast kaduvaid töökohti, samuti peaksid nii Läänemaa kui Ida-Virumaa saama endale osa energiatootmisega tekkivast tulust.

Avamere tuuleenergia kasutuselevõtuga saaksime katta Eesti elektrivajaduse ning koos teiste taastuvate energiaallikatega ka soojatootmise ja autotranspordi energiatarbe ning seeläbi luua eeldused kütuseimpordist loobumiseks.

Kogu Eesti keskmise päevase elektrivajaduse saaks katta 300 kaasaegse, täiskoormusel töötava tuuleturbiiniga. Tiiviku pöörlemissageduse langemisega on kadunud müraprobleemid.

Mis saab tuulevaikuse korral? Üllatav, aga 120m kõrgusel on tuulevaikust harva.

Elektrivõrgu uuendamisel tasuks õppust võtta USA Energeetikaministeeriumi programmist Gridwise, nn. "nutika elektrivõrgu" projektist, kus elektriseadmed saavad võrgu kaudu infot vahetades tarbimisvõimsust reguleerida nn. aktiivset koormusekontrolli kasutades.

Võttes kasutusele Peipsi ja Läänemere tuulevaru, saaksime tarbimisest ülejääva tuuleelektri abiga elektrolüüsida veest vesinikku, eraldades veemolekulid vesinikuks ja hapnikuks. Selline tehnoloogia on üle saja aasta vana. Täna turul olevatest seadmetest on kõikuva tuule- ja päikeseenergia kasutamiseks optimeeritud Shveitsi firma AccaGen elektrolüüsiseade, mis toodab vesinikku 80% efektiivsusega. Pildiloleva Norsk Hydro elektrolüüsiseadme tootlus on 380 tonni vesinikku aastas.

Energiatootmise hajutamise huvides tuleks igale huvilisele tagada võimalus toota elektrienergiat, et kodusest tuuleturbiinist või päikesepaneelist ülejäävat elektrit saaks elektriturul müüa. Praeguse, pigem suurtootjat eelistava seaduse kõrval tuleks kaaluda Taani varianti, millega on antud maksusoodustused kohalikele tuule- ja päikesekooperatiividele ning riik toetab neile vajalike elektriühenduste väljaehitamist.

Sarnase skeemi abil õnnestub märgatavalt elavdada ka biojäätmete kasutamist -toetades katlamajade asemele kohalike, väikeste gaasistamisvabrikute ehitamist saab tekkiva gaasi suunata gaasitorustiku abil tavatarbijateni, samal ajal gaasistamisest ülejäävat soojust kütteks kasutades. Biokütust tootev talupidaja saaks sellise lahenduse puhul lihtsama turustusvõimaluse ning seeläbi elavneks ka kohalik majandus.

Tuuleenergia kallidus on eilsest päevast pärit müüt. Kallis on tuuleturbiini ost ja selle ülesseadmine, kuid käigushoidmine pole põlevkivienergeetikast kallim. Tuuleturbiini ostuhind kilovati kohta võrdub täna keevkiht-põlevkivikatla omaga ja moodustab 900 eurot/kW kohta ja see langeb. Võrdluseks, Soomes ehitatava Olkiluoto tuumajaama maksumus on 2000 eurot/kW.

Lähitulevikus on tuuleturbiin Eesti jaoks odavaim elektriallikas. Euroopa Tuuleenergeetika Assotsiatsiooni andmetel kulub tänapäevase suure avamere tuuleturbiini hoolduseks aastas 40 inimtundi, hooldust merel tehakse korra poolaasta jooksul. Tuulepargi operaatorite hinnanguil on tuuleturbiini hoolduskulu Eestis 10 senti kilovatt-tunni kohta, langedes mahu kasvamisel. Rääkimata meie ainsa taastumatu energeetilise maavara kadumisest 40 aasta jooksul, juhul kui põlevkivienergeetikaga jätkame. Rääkimata sellest, et kivipõletamise teel elektri tootmisega tekib iga kilovatt-tunni kohta pool kilo tuhka, üle kilo kasvuhoonegaasi ja palju reostatud vett.

2004 aastal nurgakivi saanud Soome Olkiluoto 1600 MW võimsusega tuumajaama maksumuseks kujunes 50 miljardit krooni, kusjuures soomlaste kulu vähendas kahe kõrvaloleva tuumajaama infrastruktuur ning reaktori tootjamaa Prantsusmaa tagastamatu abi. Ehkki tuumakütus on täna odav, on see importkütus ning seetõttu peaksime siis tõenäoliselt Soome eeskujul Kanadast ja Aafrikast uraani ostma ning seda Venemaal rikastada laskma.

Lahendamata on ka tuumajäätmete küsimus - mida ikkagi teha aastas tekkiva 300 kilo plutooniumiga !? Praegust maa alla ladustamist ei pea spetsialistid ohutuks, lisaks on see kulukas ja keeruline. Tänaste võimaluste taustal on raske mõista, miks peaksime taastuvate energiaallikate olemasolul planeedi taastumatuid varusid kulutama.


Rainer Nõlvaku artikli aluselt kokku seadnud Toomas Toimeta, "Puhas Elu"


Lõppu lisaksin omalt poolt tuumajaama suurimaks miinuseks veel fakti, et liskas keerukusele ja kallidusele, on tuumajäätmete matmise juures suurimaks probleemiks võimalike matmispaikade vähesus. Ühel päeval oleme lihtsal tsilmitsi karmi reaalsusega, et sobilikke matmispaiku enam ei ole. Ja mis siis edasi ?

Tsiteerin veelkord Rainer Nõlvaku lõpulauset: "on raske mõista, miks peaksime taastuvate energiaallikate olemasolul planeedi taastumatuid varusid kulutama."TY, augus 2010


16 comments:

elektritsaabtasuta.blogspot.com said...

No mida meile annab teadmine suurte ärimeeste projektidest? Midagi...
Külmas Antarktikas annavad sooja päikesepaneelid!!!!
http://www.bioneer.ee/eluviis/energia/aid-4622/Electrolux-varustas-maailma-esimese-keskkonnas%C3%B5braliku-Antarktika-polaarjaama-#reply

Electrolux varustas maailma esimese keskkonnasõbraliku Antarktika polaarjaama
Autor: Electrolux

18.mai 09, esmaspäev
Electrolux varustas maailma esimese keskkonnasõbraliku Antarktika polaarjaama

Hiljuti avatud maailma kõige keskkonnasõbralikum Antarktika polaarjaam Printsess Elisabeth hakkas kasutama Electroluxi energiasäästlikke kodumasinaid toiduvalmistamiseks, puhastamiseks ning pesu pesemiseks.

Printsess Elisabethi teadlasi, varustust ja uurimisjaamas kasutatavate Electroluxi seadmete transportimiseks Venemaa jäämurdja pardal Antarktikasse 7000km kaugusele kulus kuus nädalat.

Seitsmesaja ruutmeetri territooriumil asutatud Printsess Elisabeth hakkas esimese polaarjaamana maailmas kasutama täielikult taaskasutatavaid energiaallikaid. See on suureks väljakutseks uurimisjaamale, mis paikneb keskkonnas keskmise temperatuuriga -49°C.

Electrolux varustas Printsess Elisabeth uurimisjaama kõrgema energiasäästlikkusega seadmetega (klass A ja kõrgem), et katta jaama rangeid energiasäästu vajadusi. Uurimisjaama meeskonnaliikmed hakkasid kasutama Electroluxi Timeline pesumasinaid, Insight pliite, jäävabasid kirstkülmikuid, nõudepesumasinaid, tolmuimejaid ja teisi keskkonnasäästlikke seadmeid.

Electrolux Eesti juhataja Andres Keskeri sõnul on Printsess Elisabeth uurimisjaama varustamise näol tegemist Electroluxi kliimamuutumisevastase strateegia osaga. “Electroluxi jaoks on suur au, et baasi jaoks Rahvusvahelise Polaarfondi poolt valitud majapidamisseadmed pärinevad just meie A-klassi seadmete hulgast. Projekt tõestab, et meie tooted toimivad efektiivselt ja keskkonnasäästlikult mitte ainult Euroopa mandril, vaid ka Antarktika rangetes tingimustes,“ sõnas Kesker.

“Rahvusvahelisel Polaarfondil on kindel töötada koos firmaga, millel on loodushoidlik ja energiasäästlik reputatsioon. See teeb Electroluxist parima partneri sel põneval ettevõtmisel,” kommenteeris Alain Hubert, Printsess Elisabeth projekti haldava Rahvusvahelise Polaarfondi kaasasutaja.

“Electrolux on uhke, et saab kaasa lüüa projektis, mis toetab teadusuuringuid ja otsib lahendusi loodushoiuga seotud probleemidele, millega meil iga päev tuleb silmitsi seista,” ütles Henrik Sundström, Electroluxi loodushoiu ja jätkusuutliku arengu osakonna asepresident.

Uurimisjaam Printsess Elisabeth on valmistatud ökosõbralikest materjalidest ning töötab vaid taaskasutatava energiaga tänu neljale tuuleturbiinile, päikeseenergia paneelidele ning modernse isolatsioonisüsteemile. Jaam optimeerib energiakasutust ning prügitöötlemist. Kahekümne viieks aastaks püstitatud Printsess Elisabeth sai koduks kahekümnele teadlastele.

Teadlased asusid uurima Antarktika jääkatet, otsides seoseid globaalse kliimamuutumise protsessiga. Uurimise alla võetakse ka Antarktika ajalugu ning CO2 väljaheidete seos globaalse soojenemisega.

Printsess Elisabeth on kolmas rahvusvaheline uurimisjaam, mis varustati täielikult Electroluxi majapidamisseadmetega. Seni on Electrolux varustanud Itaalia Terra Nova jaama ning Prantsuse-Itaalia uurimisjaama Concordia.

Rahvusvahelise Polaarfondi peakorteriga Brüsselis eesmärk on harida ja kommunikeerida läbi polaaruuringute põhilisi keskkonna ja kliimamehhanisme. Lisaks on Rahvusvahelise Polaarfondi eesmärk propageerida innovaatilisi ja alternatiivseid lahendusi väljakutsetele, mis tulenevad vajadusest tegutseda jätkusuutliku arengu suunas. Lisainformatsioon aadressilt www.polarfoundation.org.

Electrolux (www.electrolux.com ) on maailma suurim kodu- ja väliseadmete tootja, müües igal aastal 150 riigis üle 40 miljoni Electrolux Grupi toote. Electroluxi tootevalikusse kuuluvad AEG Electrolux, Electrolux, Zanussi, Frigidaire ja Eureka kaubamärkide all müüdavad külmkapid, nõudepesumasinad, pesumasinad, tolmuimejad ja ahjud.

elektritsaabtasuta.blogspot.com said...

Õllepurkidest päikesepaneelid kütavad teie toa soojaks talvisel ajal:
Building the “Beer-Tubes”
http://www.sorkollektor.hu/eng/?p=97

THE CHEAPEST & EASIEST POP CAN HEATER EVER!!
http://www.youtube.com/watch?v=XsF9RvVxFc4&NR=1

Pop soda beer can Solar heater furnace cansolair panel -- Part 1
http://www.youtube.com/watch?v=Jzxw1j-dzY4&feature=related


http://www.youtube.com/watch?v=pyofhLYYVC8&p=1100BC2BCCB98F65&index=27&playnext=2

http://www.youtube.com/watch?v=QLNViUsRCVU&feature=related

Kuidas ühendada purke ilma liimita
http://www.youtube.com/watch?v=F0ghIFvR4-k

How to put cans togheter without glue
http://www.sorkollektor.hu/eng/

Soda can solar heater, v2, completed
http://blog.hemmings.com/index.php/2010/06/22/soda-can-solar-heater-v2-completed/

HOW TO - Almost free garage heat - just drink a lot of soda
http://blog.makezine.com/archive/2007/04/how_to_almost_free_garage.html?CMP=OTC-0D6B48984890

Solar Heater
http://www.instructables.com/id/Solar-Heater/
introSolar Heater

almost free garage heat – just drink a lot of soda
http://blog.hemmings.com/index.php/2007/04/26/almost-free-garage-heat-just-drink-a-lot-of-soda/

Soda Can Solar Panel
http://www.treehugger.com/files/2007/04/pop_can_solar_p.php

DIY Passive Solar Heat for Your Garage
http://planetgreen.discovery.com/home-garden/solar-garage-furnace.html

Warm Up with Beer Can Solar Collectors
http://www.greenjoyment.com/warm-up-with-beer-can-solar-collectors

Beer Can Solar Heater
http://www.squidoo.com/beercansolarheater

http://www.cansolair.com/videos.php?page=cbcthenational

http://napenergia.freeweb.hu/gyak/szp/sztgyi_en.htm
Solar heater made of beer-cans

Dear Reader,

First of all look at this site, please:
www.cansolair.com

http://www.cansolair.com/videos.php?page=ntv

http://www.cansolair.com/videos.php?page=heaterdemo1

http://www.cansolair.com/videos.php?page=heaterdemo2

http://www.cansolair.com/videos.php?page=advert

http://www.cansolair.com/videos.php?page=testimonial

http://cbs4denver.com/green/pop.cans.solar.2.912499.html

http://napenergia.freeweb.hu/gyak/szp/sztgyi_en.htm

elektritsaabtasuta.blogspot.com said...

Ehita päikesepaneel
1.
Multi-Cryatalline Silicon
http://stores.ebay.com/Everbright-Solar-Inc
2.
http://cgi.ebay.com/500-3x6-Untabbed-Grade-A-Solar-Cells-Only-for-Panels_W0QQitemZ130359804215QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item1e5a0cc137
3.http://www.instructables.com/id/Home-Made-Solar-Panel/
4.http://www.instructables.com/id/How-To-Build-A-Solar-Panel/
5.http://www.mdpub.com/SolarPanel/index.html
http://www.instructables.com/id/Build_a_60_Watt_Solar_Panel/
http://www.instructables.com/id/DIY-Solar-Panel/
http://www.instructables.com/id/How-To-Build-A-Solar-Panel/
Selle alast Eestikeelset konsultatsiooni peaks saama:
www.saklubi.ee
http://ttysak.blogspot.com/2009/12/christmas-with-ttu-sak.html#comments
6.http://www.arileht.ee/artikkel/377069?lk_id=1111&sisu=27
7.Aurinko uusiutuu-toistaiseksi http://keskustelu.suomi24.fi/node/5320325
8.http://www.aurinkoenergiaa.fi/Etusivu/80/mielipide-biooljy-aurinko-ja-pelletti-sahkolammityksen-tilalle
9.Investointi maalämpöön maksaa itsensä takaisin noin 3-4:ssä vuodessa verrattuna siihen, että olisin laittanut talooni sähkölämmityksen.
http://keskustelu.suomi24.fi/node/5112865
10.Aurinko on maapallomme perusenergialähde.
http://www.alternative.fi/fi/etusivu/aurinkoenergia.xhtml
11.Paneelin tuottama energiamäärä
http://www.suntekno.fi/index.jsp?pid=182
12.Tulevaisuuden näkymät.
http://www.suntekno.fi/index.jsp?pid=190
13.Aurinkopaneeli ja sen valinta
http://www.suntekno.fi/index.jsp?pid=207&articleid=3&cid=330#comments
14.Paneelin tuottama energiamäärä
http://www.suntekno.fi/index.jsp?pid=182
15.Soomes on samapalju päikeseenergiat kui Keskeuroopas http://www.suntekno.fi/index.jsp?pid=181
16.http://www.solarcop15.org/about-us
17.http://www.bharatbook.com/Market-Research-Reports/Global-Solar-Photovoltaic-Industry-Analysis.html
18.Päikesepaneelid:
Price: US $49.94,Price: US $149.00 Buy It Now
http://cgi.ebay.com/36-NEW-Grade-WHOLE-Solar-Panel-Cells-3x6-1-8W-3-6Amp-/320536537450?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aa177696a
36 NEW A Grade WHOLE Solar Panel Cells 3x6 1.8W 3.6Amp
Item condition: New

Price: US $49.94

http://cgi.ebay.com/100-x-5v-3x6-B-WHOLE-pre-TABBED-tab-solar-cell-1-8W-ea-/220586351513?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item335bf89b99

100 x.5v 3x6 B WHOLE pre- TABBED tab solar cell 1.8W/ea
Item condition: New

Price: US $149.00 Buy It Now
19.http://www.arileht.ee/artikkel/377069?lk_id=1111&sisu=27
20.Zeitgeist Addendum
Free Energy
http://www.youtube.com/watch?v=vxXLW69rFgc&feature=related
21.05.08.2010 07:11
Wisa : First Solar toodab 1W PV 0,76 dollarit

http://noir.bloomberg.com/apps/news?pid=20601130&sid=aZLKk5XHe6Qg

elektritsaabtasuta.blogspot.com said...

Aknaklaasiga saab ka elektrit toota

http://www.solardaily.com/reports/World_First_of_Its_Kind_See_Thru_Glass_SolarWindow_Capable_Of_Generating_Electricity_999.html
22.
05.08.2010 07:49
Wisa : Päikeseen. rev. brittidel

http://noir.bloomberg.com/apps/news?pid=20601130&sid=ayd6BQHK.Kok
23.
http://theenergycollective.com/oshadavidson/40559/study-solar-power-cheaper-nuclear
24.http://noir.bloomberg.com/apps/news?pid=20601130&sid=ai3y40putr4k
25.Solar Bicycle Light (with Remote Control)
http://www.hktdc.com/sourcing/company_product_detail.htm?companyid=1X03SF8J&productid=461658&query=solar%2520cell%2520&entryPoint=2&locale=en
26.Threads in Forum : Do-It-Yourself - Discuss Your Projects
http://www.solarpowerforum.net/forumVB/
27.http://www.webinfo.fi/tuotteet/l%E4mmitys
28.New Breakthrough Increases Solar Cell Conversion Efficiency To 66 Percent

http://www.solardaily.com/reports/New_Breakthrough_Increases_Solar_Cell_Conversion_Efficiency_To_66_Percent_999.html
29.Plusenergiatalo tekee sähköä toisille http://www.tekniikkatalous.fi/energia/energia-lehti/article347686.ece
30."ehk siis 4500 kwh saamiseks on vaja 6,5 ruutmeetrit paneeli."
Sellise pindala paneele saab eBayst kätte kuue tuhande krooniga.Seega,tasub ära aasta jooksul...ülejäänud elu saad elektrit tasuta!!!!
31.Ehita ise päikesepaneel http://www.articlesnatch.com/Article/Do-it-yourself-Solar-Panels---Converting-Solar-Energy-To-Electricity-At-Home/848953
32.Röövlid Elfaelektroonikas http://www.elfaelektroonika.ee/artnr/24-540-04/paikesepaneeliga-akulaadija-
See päikesepaneel maksab Dublinis c.a 11 eurot aga Elfaelektroonikas 358 krooni...

Päikesepaneeliga akulaadija (12v/1.5w)
Vaata suuremat pilti

Päikesepaneeliga akulaadija (12v/1.5w)
Vaata teisi tooteid tootjalt: Velleman

12V / 1,5 W päikesepaneeliga aku tilklaadija. Sobib kasutamiseks 12 Vdc akudega. Sisseehitatud kaitse vastuvoolu vastu. Vaata detailsemat tootekirjeldust
33.http://www.termopilt.ee/viewtopic.php?id=799

elektritsaabtasuta.blogspot.com said...

34.Selleks,et see suur kuumus asjatult ei läheks asetage hoovile suur must tünn.
http://www.e24.ee/?id=295850&com=1&lk=4

05.08.2010 09:12
Kaur : Natuke meisterdamist ja olematu hinnaga päikesekollektor ongi olemas. Ma mõtlen vana ja lihtsat varianti. Toimib kahjuks ainult eramajades. Ehk siis suur must tünn õuele ja soojendatav vesi sellest tünnist läbi käima. Elektrikulu soojendamise peale langeb oluliselt. Ja investeeringut pole ollagi.

http://www.e24.ee/?id=295850&com=1&lk=4

05.08.2010 09:51
ärge ajage segi : Artiklis on juttu päiksekollektorist, see toodab ainult päikesepaistel sooja vett. Sellel asjal pole mõtet isegi suvilas. Tünn ajab asja samahästi ära, aga ei maksa midagi.
35.http://www.mdpub.com/SolarPanel/index.html
36.
Solar Cells For Sale on Ebay Now!

Product Price Bids Time Left
36 3x6 NEW B solar cells 1.8W 3.6Amp .5V make PANEL $22.72 21 48m
36 NOT Broken! Solar Cells 3X6 B 1.8W FOR DIY Panel $21.50 13 49m
30+BROKEN CHIP SOLAR CELLS,PANELS /add to wind turbine $8.70 6 54m
50 WHOLE 3x6 1 pre tab Solar Cells 1.8W MAKE diy PANEL $30.00 14 56m
110 Mono 6x6 solar cells Grade B DIY panel 15a diodes $222.50 7 58m
30+BROKEN CHIP SOLAR CELLS,PANELS /add to wind turbine $7.00 3 1h 00m
Almost Whole 3 BUS BAR Solar Cells 1.25kg MONO Cell $159.00 1h 04m
100+ LARGE PIECES Broken Solar Cells 140 watts, 500g $14.29 2 1h 09m
36 new WHOLE Unique solar panel cells 3X6 EACH tested! $42.17 - 1h 12m
900 watts 4x4 solar cells DIY panel kit .50 per/watt $450.00 1h 13m
15 -1.5"x3" NOT BROKEN,SOLAR CELLS ,DIY SOLAR PANELS $11.10 8 1h 14m
JUST ARRIVED 6X6 SOLAR CELLS imported from germany NEW $120.00 1h 14m


View all 1092 items on eBay

elektritsaabtasuta.blogspot.com said...

37.So how much did all this cost to build? Well, I saved all the receipts for everything I bought related to this project. Also, my workshop is well stocked with all sorts of building supplies and hardware. I also have a lot of useful scrap pieces of wood, wire and all sorts of miscellaneous stuff (some would say junk) laying around the shop. So I had a lot of stuff on hand already. Your mileage may vary.

Part Origin CostSolar Cells Ebay $74.00*
Misc. Lumber Homecenter Store $20.62
Plexiglass Scrap Pile $0.00
Screws & Misc. Hardware Already on hand $0.00
Silicone Caulk Homecenter Store $3.95
Wire Already on hand $0.00
Diode Ebay $0.20±
Jones Plug Newark Electronics $6.08
Paint Already on hand $0.00Total
$104.85
38.http://www.mdpub.com/index.html
39.http://www.mdpub.com/SolarPanel2/index.html
40.http://www.mdpub.com/SolarPanel2/index.html
41.
http://www.e24.ee/?id=295850&com=1&lk=7
13.08.2010 10:07
perkele : euroopast saab osta ca 2,5-3 Eur/W paneele
ise kasutan 130W paneeli matkadel külmkapi toiteks koos 120 Ah ajuga, rannas toimib ideaalselt, punnitas meie päikeseoludes 110 W välja
päeval toidab paneel külmkappi ja laeb akut, öösel töötab kapp akusse salvestunud energia abil
hoiab vorstid hapuks minemise eest ja õlle jahedana
42.
uusinvestointi voimalaan maksaisi itsensä takaisin nykyisillä sähkönhinnoilla jo kuudessa vuodessa! http://priima.yle.fi/node/266
http://priima.yle.fi/node/266
Ajatuksia Sillanpään tuulivoimasta
43.
Älä maksa turhaan kalliista (jopa 20.000eur) aurinkopaneelista, vaan kokeile edullisempaa tee-se-itse -mallia.
Aurinkokennojen takaisin maksuaika vaihtelee riippuen kennosta, multikidekennojen takaisin maksuajaksi on arvioitu 2-4 vuotta kun taas ohutkalvokennojen ajaksi on sanottu 1-2 vuotta.
http://www.rakennusfakta.fi/sahko/aurinkopaneelit
44.
https://www.zeitgeist.fi/foorumi/viewtopic.php?f=20&t=784&start=0
45.
http://www.builditsolar.com/index.htm
46.http://www.builditsolar.com/Experimental/PEXColDHW/CollectorConstruction.htm
47.
Objectives for the System

The objectives for this project are to design and build a domestic solar water heating system that:
1.Costs less than $1000 using all new high quality parts and materials.
2.Has a long life with little maintenance
3.Works well in a cold, 4 season climate.
4.Performs well, providing a high fraction of solar heated water for the full year.
5.Is easy to build using commonly available materials.
6.Does not look ugly
http://www.builditsolar.com/Experimental/PEXColDHW/Overview.htm#Objectives
48.
http://www.builditsolar.com/Projects/WaterHeating/water_heating.htm
49.

elektritsaabtasuta.blogspot.com said...

Sunday, August 1, 2010
Mõtekas on moodustada energia ühistud ja katustele asetada elektrituulikud ja päikesepaneelid,ning minimaalselt kasutada EE teenuseid.
http://ehra.ee/veebikiri/taastuvenergiapohised-tehnoloogiad/

Tuulegeneraatorite/päikesepaneelide puhul tuleb arvestada, et peale tasuvusperioodi lõppu on elekter nö. Tasuta.

Tuulegeneraatorite/päikesepaneelide puhul tuleb arvestada, et peale tasuvusperioodi lõppu on elekter nö. Tasuta.

Tuulegeneraatorite/päikesepaneelide puhul tuleb arvestada, et peale tasuvusperioodi lõppu on elekter nö. Tasuta.

1.Ehitage ise endile elektrituulikud ja päikesepaneelid sest siis saate elektri omast käest:
www.scoraigwind.com
www.instructables.com

2.Inglismaal kahe kilowatise elektrituuliku ehitusmaterjalidele kulub vaid 350 poundi ehk siis 350 kilogrammi riisi hind.
Read about a home built 2kW wind turbine constructed from scrap
http://www.reuk.co.uk/DIY-2kW-Wind-Turbine.htm

3.We do not want to be dependent on Russia or Saudi Arabia for our energy needs; we can supply our own.”
http://www.cellenergy.ie/cie_news_indetail.php?id=18

4.Elumajad ehitatakse päikese abiga elektrijaamadeks
http://www.arileht.ee/artikkel/377069?lk_id=1111&sisu=27
Von Krahli teatri juht Peeter Jalakas on juba rajanud oma maakodu nii,
et ei maksa monopolistist Eesti Energiale mitte sentigi.
Teatrimees Jalakas on juba praegu jätnud oma suvekodu majandades
Eesti Energia pika ninaga. Ta rajas viis aastat tagasi omaenese
tarkusest tuule ja päikese jõul töötava elektrisüsteemi, mis
varustab ligi 200-ruutmeetrise maja viit elanikku toimetulemiseks
piisava hulga elektriga.

http://elektritsaabtasuta.blogspot.com/2010/07/kuidas-saab-elektrit-tasuta.html

elektritsaabtasuta.blogspot.com said...

Kuule Tommy,kuna sa tulevikus niikuinii muretsed tuulikud ja päikesepaneelid siis oleks mõtekas seda aegsasti enne maale minekut valmis vaadata kuis saab kõige odavamalt ja parima variandi.
Jalgratast ei ole vaja leiutada...
Sa saaksid palju informatsiooni nendelt kes on juba ise ehitanud endile elektrituulikud ja päikesepaneelid,ning võiksid neilt küsida ja üksipulgi kirja panna kuidas nad seda tegid ja lisada ehitusmaterjalide hinnad mida nad kasutasid tuulikute ja paneelide ehitamisel.Umbes täpselt nii kuis on see kirjas
www.scoraigwind.com
www.otherpower.com
www.instructables.com
Vahe on ju selles,et nemad oskavad öelda kust saab odavamalt materjale jpms.
Meil on ju sel alal tuntud kaks kuulsust:
1.Peeter Jalakas
2.Lembit Merila

Elumajad ehitatakse päikese abiga elektrijaamadeks
http://www.arileht.ee/artikkel/377069?lk_id=1111&sisu=27
Von Krahli teatri juht Peeter Jalakas on juba rajanud oma maakodu nii,
et ei maksa monopolistist Eesti Energiale mitte sentigi.
Teatrimees Jalakas on juba praegu jätnud oma suvekodu majandades
Eesti Energia pika ninaga. Ta rajas viis aastat tagasi omaenese
tarkusest tuule ja päikese jõul töötava elektrisüsteemi, mis
varustab ligi 200-ruutmeetrise maja viit elanikku toimetulemiseks
piisava hulga elektriga.

http://www.sonumitooja.ee/vanaleht/2008/St43/lembit.htm

http://www.reporter.ee/2009/04/30/leiutaja-lembit-pani-oma-puugaasi-mosse-leekima/

Kujuta vaid seda pilti kui palju postitusi sa saaksid nende kahe mehe peale kokku!!!

Tommy said...

to: elektritsaabtasuta.blogspot.com

Tore, et sa oled need lingid kokku kogunud, need on tõepoolest huvitavad ja kasulikud. Ära ainult ühte ja sama korduvalt erinevate teemade alla postita. Piisab ühest korrast. Muidu võtab asi juba spämmi maigu. Kui Sul aega ja viitsimist, võiksid aga rohkem otsida sarnaseid asju, mis Eestis on tehtud. Nagu see Peeter Jalaka ja Lembitu asi. Peetriga võtan ükspäev kui aega ise ühendust, praegu veidi kiired ajad.

Seniks aga soovitan lugeda Meelis Merilo tegemis(test) ehk siis Eestis ehitatud elektriatost.

http://www.tehnikamaailm.ee/est/cars/misc/2007/02/?headerID=736

See ei ole nende poiste ainus ise tehtud elektriauto ! Kõigest sellest aga peagi lähemalt juba blogis...

elektritsaabtasuta.blogspot.com said...

Youtubes on neid klippe küllaga mis õpetavad tavasõiduki elektriliseks ümberetegmist s.o. kui panna vahetada sisepõlemismootor elektri mootori vastu.
Elektriauto ehitamise juhised
http://www.evcapri.com/Kearons_EV_Capri_-_100_electric_car_conversion/Watch_Video.html

Nüüd on populaarne muuta tavaautod elektriautodeks.
Seda tehakse oma kodugaraazis või väikse raha eest mehaaniku juures.
Ehita tavaautost elektriauto 101 osaline youtube dok. film:
http://www.youtube.com/watch?v=VgNTkvEqnRs&feature=fvw

http://www.youtube.com/watch?v=qn-JLgly0x0&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=GLultcRQBAU&NR=1


http://www.youtube.com/watch?v=ffAC5zXhwSQ&feature=related

elektritsaabtasuta.blogspot.com said...

"Kui Sul aega ja viitsimist, võiksid aga rohkem otsida sarnaseid asju, mis Eestis on tehtud. Nagu see Peeter Jalaka ja Lembitu asi."-kuna sa ütlesid,et mil kolid maale elama siis kindlasti hakkad kasutama elektrituulikuid ja päikesepaneele-seepärast ma just palusin seda sinul teha sest sa oled ju neile lähemal ja asi on selles,et olemasolevais sellistes Eesti kodulehekülgedel puuduvad ehitusmaterjalide hinnad s.o. puudub tasuvusaja arvestus.Kuid,tasuvusaja arvutus on ju kõikse olulisem väikesevõimsusega elektrituulikute ja elamute päikesepaneelide puhul.
Seepärast ma sind palusin,et võta eeskujuks koduleheküljed:
www.scoraigwind.com
www.otherpower.com
www.instructables.com
ja lisaks neile kindlasti pane kirja iga jupi või materjali hind,vähemasti ligilähedane hind või mingigi hind.

elektritsaabtasuta.blogspot.com said...

Targemad inimesed ehitavad oma elumajad päikese ja tuule abiga elektriautode laadimisjaamadeks ja vahetavad autodel ja traktoritel mootorid elektrilisteks.
Elumajad ehitatakse päikese ja tuule abiga elektriautode laadimisjaamadeks ja seetõttu kogu Eestis sõidukite sisepõlemismootorid vahetatakse elektrimootorite vastu.

Elumajad ehitatakse päikese abiga elektrijaamadeks
http://www.arileht.ee/artikkel/377069?lk_id=1111&sisu=27
Von Krahli teatri juht Peeter Jalakas on juba rajanud oma maakodu nii,
et ei maksa monopolistist Eesti Energiale mitte sentigi.
Teatrimees Jalakas on juba praegu jätnud oma suvekodu majandades
Eesti Energia pika ninaga. Ta rajas viis aastat tagasi omaenese
tarkusest tuule ja päikese jõul töötava elektrisüsteemi, mis
varustab ligi 200-ruutmeetrise maja viit elanikku toimetulemiseks
piisava hulga elektriga.

Ehita tavaautost elektriauto 101 osaline youtube dok. film
http://www.youtube.com/watch?v=VgNTkvEqnRs&feature=fvw

http://www.youtube.com/watch?v=qn-JLgly0x0&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=GLultcRQBAU&NR=1


http://www.youtube.com/watch?v=ffAC5zXhwSQ&feature=related

Elektriauto ehitamise juhised
http://www.evcapri.com/Kearons_EV_Capri_-_100_electric_car_conversion/Watch_Video.html

Auto ehitamise blogi You may even get some ideas for your own build!
http://www.evcapri.com/Kearons_EV_Capri_-_100_electric_car_conversion/EV_Build_Photos/EV_Build_Photos.html

IN ELECTRIC WE TRUST
http://www.evcapri.com/Kearons_EV_Capri_-_100_electric_car_conversion/Blog/Blog.html

http://www.evcapri.com/Kearons_EV_Capri_-_100_electric_car_conversion/Blog/Entries/2010/6/28_Odyssey_Batteries_sponsors_ourFormula_Green_prototype_racecar.html

Tekkis endal kindel plaan ehitada elektriauto ja mitte mingi mäguauto vaid suur keskklassi auto. Käepärast saada 5'ne BMW.
http://www.zev.ee/foorum/viewtopic.php?f=3&t=125
Re: Alustame ABC'st

Ehita tavaauto elektriautoks,paar kutti on ehitanud ja seda protsessi ka linti võtnud:
http://www.zev.ee/foorum/viewtopic.php?f=3&t=125


http://www.makinnoize.com/evcapri/Kearo ... Video.html - siin üks austraalia kutt ja tema ehitatud cabrio ( LiFePo4 akudega )

http://www.kiwiev.com/1_2d_the_donor_car.html

http://www.zev.ee/foorum/viewtopic.php?f=3&t=125
Re: Alustame ABC'st

Postitas mart K 21 Okt 2009, 15:24

Üks väga põhjalik kirjeldus tavaauto elektriautoks ümberehitamise kohta on MetricMind kodulehel olev Audi ümberehitamise projekt.
Sisaldab ka põhjalikke arvutusi ja selgitusi ning kõik mõõdud on ilusti ka eestlasele mõistetavas meetermõõdustikus.
http://www.metricmind.com/audi/main.htm

Miks kasutada käigukasti - aga sellepärast, et sedasi saab hakkama tükki väiksema ja odavama mootori ning kontrolleriga

Lähemalt saab lugeda selgitusi siit: http://www.cafeelectricpress.com/blog/?p=22

Lisaks soovitan säilitada ka siduri - palju mugavam on näiteks parkida ja tagurdada. Kuigi see otseselt vajalik ei ole, on siiski siduriga käiku palju mõnusam ja mugavam vahetada kui ilma.

mart

This is my third conversion of a conventional vehicle to a pure electric.
http://www.metricmind.com/audi/main.htm

I will describe the process of converting a gasoline car to electric one.
http://www.metricmind.com/ac_honda/main2.htm

Shift gears, or direct drive?
http://www.cafeelectricpress.com/blog/?p=22

Netgain Motors
http://evcomponents.com/cscart/index.php?dispatch=categories.view&category_id=181

This website is devoted to those who are involved in or interested in the conversion of electric cars and other electric vehicles in South Australia.
http://www.aevasa.kestar.com.au/

Malcolm Faed's Electric Vehicle Blog
http://a4x4kiwi.blogspot.com/2010/08/central-nsw-recharging-region-expo.html

Rudi Tuisk is setting up shop in Sydney
http://elektritsaabtasuta.blogspot.com/2010/08/malcolm-faeds-electric-vehicle-blog.html

I had originally created this site to share my automotive experiences with friends and fellow enthusiasts.
http://www.dpcars.net/

elektritsaabtasuta.blogspot.com said...

Iirimaal firmad müüvad vastavaid juppe mille abil saab tavaautot ümber teha elektriautoks.

elektritsaabtasuta.blogspot.com said...

KÕIGE LIHTSAM TUULIK :Cans Cups and Beer balls (by PRPaul1)
http://www.youtube.com/watch?v=4iqaNJVjEI8&feature=related

Building a Wind Turbine VAWT (Step 1 of 46) - Layout Rotor Location Lines
http://www.youtube.com/watch?v=h7sXkRdH4Po

elektritsaabtasuta.blogspot.com said...

Mõisteid:
ÜKSIKEMAENERGIASÕLTUMATUS
Tähendab seda,et üksikema ei maksa mitte sentigi elektri ega mistahes kütuse arveid.
PENSIONÄRIENERGIASÕLTUMATUS
Tähendab seda,et pensionär ei maksa mitte sentigi elektri ega mistahes kütuse arveid.
SOOLISEVÕRDSUSEENERGIASÕLTUMATUS
Tähendab seda,et naised ei maksa mitte sentigi elektri ega mistahes kütuse arveid.

Mida tähendab vabadus ja sõltumatus ehk kuis taastada Eesti küla? EELLUGU: 1. Vaba on see inimene kes ei pea ostma kütust ja maksma transpordi eest,ei pea maksma toasoojuse ja elektri eest,ei pea maksma kodulaenu ja üüri eluaseme eest,ei pea ostma süüa...jne. http://elektritsaabtasuta.blogspot.com/2010/11/mida-tahendab-vabadus-ja-soltumatus-ehk.html

elektritsaabtasuta.blogspot.com said...

Aafrika pärapõrgus vaesed lapsed ja lapsed USA-s ehitavad elektrituulikuid,ning Rootsi naised ehitavad päikesepaneele.
http://williamkamkwamba.typepad.com/williamkamkwamba/

14 aastane neeger aafrika pärapõrgust võttis raamatukogust tuuliku õpetamise juhendi ja ehitas tuuliku:
William Kamkwamba: How I built my family a windmill
http://www.youtube.com/watch?v=G8yKFVPOD6o&feature=player_embedded

http://spielend-programmieren.at/wiki/doku.php?id=blog:2010:04:23_afrikanisches_windrad


Moving Windmills: The William Kamkwamba story
http://www.youtube.com/watch?v=arD374MFk4w&feature=player_embedded
Home Grown Wind Power In Pemba Mozambique:

http://www.youtube.com/watch?v=kIwpO85TYlE

Harimata neegrid aafrikas ja lapsed USA-s ehitavad elektrituulikuid,ning rootsi naised päikesepaneele:
http://elektritsaabtasuta.blogspot.com/2010/04/harimatud-neegrid-suudavad-tagada.html

http://www.nrel.gov/features/20100222_westhigh.html

Naised oskavad tuba kütta tuba päikese abil.Vaata seda klippi,rootslanna ehitab päikesepaneeli:
http://www.youtube.com/watch?v=F0ghIFvR4-k

www.otherpower.com
www.scoraigwind.com
www.instructables.com
http://greenpowerscience.com/...
www.mdpub.com
http://www.youtube.com/watch?v=4iqaNJVjEI8&feature=related

Building a Wind Turbine VAWT (Step 1 of 46) - Layout Rotor Location Lines
http://www.youtube.com/watch?v=h7sXkRdH4Po
HOW TO BUILD A PMA PART #1 (permanent magnet alternator)
http://www.youtube.com/watch?v=eX166iDh8Fs&feature=related

Multi-Cryatalline Silicon
http://stores.ebay.com/Everbright-Solar-Inc

http://cgi.ebay.com/500-3x6-Untabbed-Grade-A-Solar-Cells-Only-for-Panels_W0QQitemZ130359804215QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item1e5a0cc137
http://www.instructables.com/id/Home-Made-Solar-Panel/
http://www.instructables.com/id/How-To-Build-A-Solar-Panel/
http://www.mdpub.com/SolarPanel/index.html
http://www.instructables.com/id/Build_a_60_Watt_Solar_Panel/
http://www.instructables.com/id/DIY-Solar-Panel/
http://www.instructables.com/id/How-To-Build-A-Solar-Panel/